Ο έμπροσθεν υπογεγραμμένος δηλώ ότι η εκ μέρους μου υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Μισθωτηρίου συμβολαίου οι οποίοι ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του και κυρίως του άρθρου 7 & ( 1γ)περί χρεώσεως της πιστωτικής κάρτας και του άρθρου 12 περί χρήσεως προσωπικών δεδομένων .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Ορισμοί. Οι όροι του παρόντος αφορούν κάθε τύπου οχήματα , τα οποία η εκμισθώτρια εταιρεία (στο εξής Simply Rent A Car) εκμισθώνει στον ΜΙΣΘΩΤΗ , συμπεριλαμβανομένων τα προς αντικατάσταση οχήματα (στο εξής ΜΙΣΘΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ).

 

2. Περίοδος εκμίσθωσης . Η Simply Rent A Car εκμισθώνει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στη σύμβαση εκμίσθωσης , η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες , εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλομένων . Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν επιστρέψει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ εγκαίρως παραβιάζει τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Η Simply Rent A Car μπορεί να χρεώνει τον ΜΙΣΘΩΤΗ για κάθε επιπλέων , πέραν συμφωνημένης κατά τα ανωτέρω , ημέρα ή τμήμα της ημέρας κατά την οποία ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ παρακρατεί το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Η Simply Rent A Car μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ή μετά την για οιαδήποτε αιτία καταγγελία του παρόντος , έχει επιπλέων το δικαίωμα να αφαιρεί και αναλαμβάνει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ χωρίς την συγκατάθεση του ΜΙΣΘΩΤΗ οποτεδήποτε από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο.

 

3. Υποχρεώσεις του ΜΙΣΘΩΤΗ. α. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ και οι οδηγοί του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέριμνα για την προστασία του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή κλοπής του. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να κλειδώνει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ όταν δεν το χρησιμοποίει και σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών του οχήματος από οποιαδήποτε αιτία , πέραν τυχών λοιπών επιβαρύνσεων, θα επιβαρύνεται με το εκάστοτε καθορισμένο από την Simply Rent A Car κόστος απώλειας κλειδιών. Επιπλέων , ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να κάνει χρήση όλων των εξαρτημάτων και μηχανισμών ασφαλείας , που του παραδίδονται με το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ . Σε περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δε συμμορφώνεται με τις ως άνω υποχρεώσεις του , δεν ισχύει ο όρος 8γ του παρόντος. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο για τη λειτουργία του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ τύπο καυσίμων. β. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που προκαλείται στη σκεπή ή το επάνω μέρος , στο κάτω μέρος του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ καθώς και στα ελαστικά ,,τους καθρέπτες και την κεραία , μη καλυπτόμενων των ζημιών αυτών από τις διατάξεις του άρθρου 8. γ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν δικαιούται να πωλεί , ενοικιάζει ή διαθέτει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ή εξαρτήματα του ούτε να εκχωρεί οιαδήποτε μόνιμα δικαιώματα επί του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. δ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν δικαιούται να επιτρέπει σε οιονδήποτε τρίτο να κάνει εργασίες επί του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ χωρίς την έγγραφη άδεια της Simply Rent A Car. ε. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Simply Rent A Car σχετικά με οποιοδήποτε ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιασθεί επί του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Σε περίπτωση συμφωνίας για παράδοση του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στο ΜΙΣΘΩΤΗ σε τόπο επιλογής του , η ευθύνη του για ζημιά ή κλοπή του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ αρχίζει από την παράδοσή του. στ. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας , ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ στο συμφωνημένο τόπο και χρόνο , κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών των γραφείων της Simply Rent A Car , οι οποίες αναρτώνται στα εν λόγω γραφεία . Κατά την επιστροφή το προσωπικό της Simply Rent A Car ελέγχει την καλή κατάσταση του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου εκτός ωρών εργασίας των γραφείων της Simply Rent A Car ή σε περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει ζητήσει την περισυλλογή του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ από τόπο επιλογής του , η ευθύνη του για ζημιά και κλοπή του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ παρατείνεται έως την 12 μ.μ. ώρα της πρώτης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 6 μ.μ.) που έπεται της συμφωνημένης ημέρας περισυλλογής του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ από το προσωπικό της Simply Rent A Car, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. ζ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται με το κόστος των επιπλέων επισκευών που τυχών θα προκύψουν , εκτός από το σύνηθες καθάρισμα , και με το κόστος αποκατάστασης οιαδήποτε βλάβης εντός ή εκτός του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να ελέγξει πριν την επιστροφή του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ εάν άφησε οιαδήποτε προσωπικά αντικείμενα ή αποκτήματα εντός του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ . Σε περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ή πρόσωπο που έχει υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο παραβιάσει οιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Simply Rent A Car για οιαδήποτε αιτία αλλά αντιθέτως οφείλει να αποζημιώσει την Simply Rent A Car για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά της.

 

4. Κατάσταση του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ παρέλαβε το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ σε άριστη κατάσταση έχοντας βρει αυτό της απόλυτης αρεσκείας του. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ , δεν δύναται να προσάψει στην Simply Rent A Car ευθύνη για έλλειψη πρόνοιας , η οποία θα μπορούσε τυχόν να αποσβήσει ενδεχόμενη δυσλειτουργία το ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , προερχόμενη από υλικές ή μηχανικές ζημιές. Επίσης ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν δύναται να στραφεί κατά της Simply Rent A Car για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά του ,η οποία προέρχεται από τις παραπάνω αιτίες. Τα παραπάνω δεν απαλλάσσουν την Simply Rent A Car από την υποχρέωση επισκευής των υλικών ή μηχανικών ζημιών .

 

5. Περιουσιακά στοιχεία. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ απαλλάσσει με το παρόν την Simply Rent A Car από οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου εγκαταλελειμμένου , αποθηκευμένου ή μεταφερόμενο από αυτόν ή άλλο πρόσωπο μέσα ή πάνω στο ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ , κατά τη διάρκεια της μισθώσεως ή μετά την επιστροφή του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στην Simply Rent A Car. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιπλέων συμφωνεί να υπερασπίσει και να αποζημιώσει την Simply Rent A Car για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που βασίζεται ή προέρχεται από τέτοιου είδους απώλεια ή καταστροφή εκτός εάν αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Simply Rent A Car.

 

6. Προυποθέσεις χρήσης του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ . Το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί: α)από οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τα άτομα που υπογράφουν το παρόν , ως μισθωτές ή αναφέρονται στην γραπτή ονομαστική κατάσταση που έχει υπογράψει η Simply Rent A Car. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμης και αναγνωριζομένης στην Ελλάδα άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου για ένα τουλάχιστον έτος πριν τη μίσθωση, β) για σκοπούς παράνομους ή αντικείμενους στους Ελληνικούς νόμους, γ) κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., δ) για τη μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής καθώς και για υπέρβαρη μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων, ε) για την ώθηση ή ρυμούλκηση οχήματος , στ) σε αγώνες αυτοκινήτου , συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών ταχύτητας ,αναγνωρίσεως ολικών ή ειδικών διαδρομών ράλι , δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών μέγιστης ταχύτητας όπως επίσης και σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους , ζ) από οποιοδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών , η) για υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, θ) για μεταφορά με πλοία ή για ταξίδια εκτός Ελλάδας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Simply Rent A Car . Σε περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ή πρόσωπο που έχει υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο παραβιάσει οιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Simply Rent A Car για οιοδήποτε αιτία αλλά αντιθέτως οφείλει να αποζημιώσει την Simply Rent A Car για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά της.

 

7. Έξοδα δαπάνες και αμοιβές. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται με τα ακόλουθα έξοδα , δαπάνες και αμοιβές. α) το μίσθωμα για ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης 24ωρών πλέον οιουδήποτε εφαρμοστέου δημοτικού , κοινοτικού ή άλλου τέλους καθώς και οιουδήποτε τέλους αεροδρομίου , β) χρέωση για συμπλήρωση καυσίμων εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ χρησιμοποίησε , χωρίς να αντικαταστήσει , περισσότερα καύσιμα από όσα υπήρχαν στο ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ κατά την παράδοση του σε αυτόν καθώς και την ποσότητα των καυσίμων που υπολείπονται εκτός εάν , κατά τη στιγμή υπογραφής του παρόντος , ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ κατέβαλε το αναγραφόμενο στην πρόσθια όψη του παρόντος τέλους καυσίμων , συμφωνά με το οποίο προτίμησε να καταβάλει το αναλογούν ποσό για να παραλάβει το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πλήρες καυσίμων αποδεχόμενος ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει υπέρ του οποιαδήποτε πίστωση για την ποσότητα των καυσίμων που παρέμεινε στο ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ κατά τη λήξη της μίσθωσης .Το κόστος συμπλήρωσης καυσίμων είναι αυτό το οποίο αναγράφετε στο σχετικό τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car , γ) οιαδήποτε επιβάρυνση για απώλεια ή ζημιά συνέπεια παραβάσεως εκ μέρους του ΜΙΣΘΩΤΗ των κατ’ άρθρο 3 του παρόντος υποχρεώσεων του , δ) επί της απαιτήσει της Simply Rent A Car , όλα τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα για παράνομη στάθμευση ή άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει ο ίδιος στην αρμόδια αρχή οιοδήποτε πρόστιμο και σχετική δαπάνη ή έξοδο , άλλως υποχρεούται να καταβάλλει στην Simply Rent A Car πλέων των προστίμων και σχετικών δαπανών και εξόδων και τα εύλογα διοικητικά έξοδα , υπό τον τίτλο <<διαχειριστικά έξοδα φακέλου>>, που προκύπτουν από την απασχόληση της με τέτοια θέματα . Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος , ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του ΜΙΣΘΩΤΗ , το πάγιο ποσό το αναφερόμενο στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car υπό τον τίτλο <<διαχειριστικά έξοδα φακέλου>> για κάλυψη των σχετικών διαχειριστικών εξόδων της Simply Rent A Car . Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στον ΜΙΣΘΩΤΗ , ε) επί τη απαιτήσει της Simply Rent A Car το σύνολο των εξόδων και δαπανών , επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ σε περίπτωση βλάβης ή κλοπής του, ανεξαρτήτως εάν για την εν λόγω βλάβη ευθύνεται ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ . Εφόσον η Simply Rent A Car αποζημιωθεί τότε θα επιστρέψει στο ΜΙΣΘΩΤΗ τα χρήματα που του αναλογούν. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ απαλλάσσεται μερικώς από την καταβολή των ως άνω ποσών εάν έχει αποδεχτεί το πρόγραμμα ασφάλισης της Simply Rent A Car συμφωνά με όσα ορίζοντα στο άρθρο 8 του παρόντος. στ) επί τη απαιτήσει της Simply Rent A Car διαφυγόντα κέρδη ως εξής : Η Simply Rent A Car θα χρεώνει το ΜΙΣΘΩΤΗ με το συμφωνημένο ΜΙΣΘΩΜΑ για όσο διάστημα το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ δεν μπορεί να εκμισθωθεί λόγω ανάγκης επισκευών του , λόγω αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας του συνεπεία παραβάσεως διατάξεων του Κ.Ο.Κ ή για όσο διάστημα , σε περίπτωση πλήρους καταστροφής του , η Simply Rent A Car δεν έχει εισπράξει πόσο που να καλύπτει πλήρως την αξία του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ . Η Simply Rent A Car θα παίρνει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου τα ΜΙΣΘΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ να επισκευάζονται άμεσα και η αποζημίωση της να εισπράττεται το συντομότερο δυνατόν. Τα ως άνω διαφυγόντα κέρδη δεν θα καταλογίζονται στο ΜΙΣΘΩΤΗ για παραπάνω από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που η Simply Rent A Car επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μεταπωλήσει το αυτοκίνητο που χρήζει επισκευών ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται με το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η αξία του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ που πρόκειται να μεταπωληθεί λόγω της βλάβης ή καταστροφής που υπέστη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης , ζ) επί τη απαιτήσει της Simply Rent A Car . Όλα τα έξοδα και τέλη που επιβάλλουν οι τελωνιακές , δασμολογικές και άλλες αρμόδιες αρχές λόγω κατάσχεσης του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ για λόγο αναγόμενο στη σφαίρα ευθύνης του ΜΙΣΘΩΤΗ καθώς και τα διαφυγόντα κέρδη , συμφωνά με τα όσα προβλέπονται στο στοιχείο 7(στ)ανωτέρω , για το διάστημα που το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ δεν διατίθεται προς ενοικίαση , η) σε περίπτωση περισυλλογής του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ από τόπο επιλογής του ΜΙΣΘΩΤΗ όλα γενικώς τα έξοδα αυτής της περισυλλογής . Σε περίπτωση παράδοσης του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ σε σημείο ή σταθμό διαφορετικό από τον προσδιορισμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο , με το ποσό που αναλογεί στη μεταξύ των δύο σημείων χιλιομετρική απόσταση βάσει της ανά χιλιόμετρο τιμής , που αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car και επί πλέων το πάγιο ποσό το αναφερόμενο στον ως άνω τιμοκατάλογο υπό τον τίτλο <<χρέωση αλλαγής τόπου παράδοσης>> , θ) για κάθε υπερήμερη οφειλή , ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ καταβάλει στην Simply Rent A Car τον εκάστοτε οριζόμενο στο Νόμο τόκο υπερημερίας , ι) επί τη απαιτήσει της Simply Rent A Car , τα έξοδα της Simply Rent A Car , συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών , στις οποίες υποβάλλεται η Simply Rent A Car για την είσπραξη οιωνδήποτε ποσών της οφείλονται από το ΜΙΣΘΩΤΗ δυνάμει του παρόντος .ια) το φόρο Προστιθέμενης Αξίας και οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη , τυχόν προβλέπονται επί όλων των άνω εξόδων , δαπανών και αμοιβών , ιβ) Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ φέρει προσωπική ευθύνη για καταβολή όλων των ανωτέρω ποσών ως πρωτοφειλέτης , ακόμη και αν έχει αναλάβει τρίτος είτε έναντι της Simply Rent A Car είτε έναντι του ΜΙΣΘΩΤΗ την ευθύνη κάλυψης τους. Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιθυμεί να πληρώνει με πιστωτική κάρτα τότε αποδέχεται πλήρως ότι η υπογραφή του στο παρόν παρέχει αυτομάτως στη Simply Rent A Car το δικαίωμα και τη σχετική ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υπολογίζει , κατά τα ανωτέρω , το σύνολο του οφειλόμενου από το ΜΙΣΘΩΤΗ ποσού και να χρεώνει με αυτό την πιστωτική του κάρτα και/ή το λογαριασμό του ΜΙΣΘΩΤΗ στον εκδώσαντα την πιστωτική κάρτα οργανισμό , περιλαμβανομένων και των τυχών επιβαρύνσεων του ΜΙΣΘΩΤΗ για κλοπή ή ζημιές του αυτοκινήτου και για οιαδήποτε πρόστιμα και δικαστικά έξοδα για παράνομη στάθμευση ή παράβαση του Κ.Ο.Κ.,ιδ) εάν ο μισθωτής επιλέξει να εξοφλήσει την οφειλή του σε άλλο νόμισμα πλην ευρώ (€) ή εάν η αξίωση καταβολής οφειλής ασκηθεί σε άλλο πλην της Ελλάδας κράτος , τότε η ισοτιμία συναλλάγματος θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή αγοράς που ορίζει η CITIBANK πλέον 4% για την υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος που παρέχεται από την Simply Rent A Car , ιε) το ημερήσιο και επί δεκατέσσερις κατ’ ανώτατο όριο ημέρες ανά μισθωτήριο συμβόλαιο καταβαλλόμενο πόσο το αναφερόμενο στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car υπό τον τίτλο <> . Όλα τα ανωτέρω ποσά καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή λύσης του παρόντος για οιαδήποτε αιτία , με την εξαίρεση εκείνων των οποίων η αιτία ή το ύψος δεν είναι γνωστές κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

 

8. Ασφάλιση . Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έλαβε γνώση ότι, αν δεν παραβίασε κανέναν όρο του παρόντος , με τη καταβολή του μισθώματος είναι καλυμμένος στις περιπτώσεις (α) και (β) από ασφαλιστικές εταιρείες , στις δε περιπτώσεις (γ) και (δ) από τη Simply Rent A Car από τους εξής κινδύνους : α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων είτε επιβαίνουν είτε όχι στο ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με την εξαίρεση του οδηγού του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) .β) υλικές ζημιές τρίτων , γ) αξία μίσθιου έναντι ολικής ή μερικής κλοπής του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , με την εξαίρεση των ποσών που οφείλει να καταβάλει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και αναγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car δεχόμενος την ημερησία χρέωση μονογράφοντας στο αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη δέχομαι στην εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού δεχόμενος τις ασφαλιστικές καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car καταβάλλοντας και την αντίστοιχη χρέωση. δ) υλικές ζημιές από σύγκρουση και πυρκαγιά του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , με την εξαίρεση των ποσών που οφείλει να καταβάλει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και αναγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car δεχόμενος την ημερησία χρέωση μονογράφοντας στο αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη δέχομαι στην εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού δεχόμενος τις ασφαλιστικές καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Simply Rent A Car καταβάλλοντας και την αντίστοιχη χρέωση. Το στοιχείο γ δεν ισχύει σε περίπτωση κλοπής που προκλήθηκε από βαρεία αμέλεια ή δόλο του ΜΙΣΘΩΤΗ . Το στοιχείο δ δεν ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια , από λάθος χρήση καυσίμου , καθώς και από αθέτηση των όρων της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ή ο οδηγός του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ χρησιμοποίησε το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ κατά τρόπο που συνιστά πλημμεληματική παράβαση του Κ.Ο.Κ. , όπως π.χ. εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών . Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιθυμεί να μην ασφαλιστεί για τις περιπτώσεις (γ) και (δ) πρέπει να το δηλώσει συμπληρώνοντας με Χ το σχετικό ως άνω πλαίσιο . Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να καλύπτει ο ίδιος κάθε θετική και αποθετική ζημιά από τις ως άνω αιτίες ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του . Σε κάθε περίπτωση οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ευθύνεται για τυχών απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ μπορεί να ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλισης της Simply Rent A Car . Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ συμφωνεί και δεσμεύεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής πολιτικής που επιλέγει.

 

9. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της Simply Rent A Car και της ασφαλιστικής εταιρείας , σε περίπτωση ατυχήματος η άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς ,κλοπής κλπ.) ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ή πρόσθετος οδηγός , υποχρεούται άμεσα τα παρακάτω: α) Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οπουδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. β) Να υποβάλει αμέσως λεπτομερή αναφορά στον πλησιέστερο σταθμό της Simply Rent A Car και στη συνέχεια προσκομίζοντας εγγραφή αναφορά το συντομότερο δυνατό. γ) Να λαμβάνει μέριμνα για το ΜΙΣΘΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ . δ) Ειδοποιώντας αμέσως τις αστυνομικές αρχές για την εξακρίβωση τυχών υπαιτιότητας τρίτου και την περίθαλψη των τραυματιών. ε) Να παίρνει ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων που σχετίζονται με το ατύχημα . στ) Να φωτογραφίζει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν.

 

10. Παράταση μίσθωσης .Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Simply Rent A Car είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφή έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει έχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε για αντικατάσταση του.

 

11. Λήξη της μίσθωσης .Η Simply Rent A Car δικαιούται να καταγγείλει άμεσα το παρόν συμφωνητικό εάν διαπιστώσει ότι έχει κατασχεθεί ολόκληρη ή τμήμα της περιουσίας του ΜΙΣΘΩΤΗ λόγω χρεών ή αν υπάρχει απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του . Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι νομικό πρόσωπο η Simply Rent A Car δικαιούται να καταγγείλει άμεσα το παρόν συμφωνητικό εάν το νομικό πρόσωπο έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή εάν διαπιστώσει ότι έχει κατασχεθεί τμήμα της περιουσίας του λόγω χρεών όπως επίσης εάν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Η Simply Rent A Car έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος σε κάθε περίπτωση αθετήσεως των όρων του .Η εν λόγο καταγγελία δεν αποκλείει τη διεκδίκηση από τη Simply Rent A Car οφειλών του ΜΙΣΘΩΤΗ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ή τυχών επιπλέον εξόδων της ούτε την ανάκτηση του ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και τη χρέωση του ΜΙΣΘΩΤΗ με τα σχετικά έξοδα.

 

12. Προσωπικά δεδομένα. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ συναινεί στη λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνεί ότι η Simply Rent A Car έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά όταν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία στις αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος .Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του οποτεδήποτε και να κάνει οιαδήποτε τροποποίηση ώστε αυτά να είναι ενήμερα. Η Simply Rent A Car είναι μέλος των εταιρειών της ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ και χρησιμοποιούν το σήμα KATAKIS AUTOGROUP και ενίοτε κάνει από κοινού χρήση με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου προσωπικών δεδομένων στα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητες ενοικίασης αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, η Simply Rent A Car προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες της και να προωθήσει την προτίμηση του ΜΙΣΘΩΤΗ για άλλες εταιρείες της KATAKIS AUTOGROUP μπορεί να συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία του ΜΙΣΘΩΤΗ στη βάση δεδομένων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της KATAKIS AUTOGROUP έτσι ώστε να ενημερώνει το ΜΙΣΘΩΤΗ σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται .Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ με την υπογραφή του παρόντος συγκατατίθεται ρητά στην ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της KATAKIS AUTOGROUP κατά τα εν άρθρο 12 οριζόμενα παρακαλώ συμπληρώστε με Χ το πλαίσιο. 

 

13. Η ακυρότητα ή ακύρωση οιασδήποτε διάταξης του παρόντος δεν έχει επίδραση στο κύρος των υπολοίπων διατάξεων και του συνόλου του συμφωνητικού που παραμένει ισχυρό.

 

14. Λοιποί όροι. α) Το αυτοκίνητο ανήκει πάντα στην κυριότητα της Simply Rent A Car . Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μίσθωσης .Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Simply Rent A Car . Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον ΜΙΣΘΩΤΗ. γ) Ομοίως , σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν συμφωνητικό αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. δ) Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οιασδήποτε προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Simply Rent A Car και του ΜΙΣΘΩΤΗ . ε) Η Simply Rent A Car δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό. στ) Οιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. ζ) σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Simply Rent A Car . η) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδης και βασικούς για το σκοπό αυτού.

 

15. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους και οποιαδήποτε διαφορά από αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Η Simply Rent A Car έχει το δικαίωμα να επιλέξει να ασκεί τις αγωγές εναντίων του ΜΙΣΘΩΤΗ και τα δικαστήρια της έδρας του ΜΙΣΘΩΤΗ